رزین تخلیص پروتئین های حاوی دنباله هیستیدین

امروزه یکی از بهترین راه های خالص سازی پروتئین ها، کلون سازی و اضافه کردن دنباله ای شامل 6 اسید آمینه هیستیدین در ساختار آنها و بیان آنها بصورت نوترکیب در آزمایشگاه می باشد. در این صورت خالص سازی آن ها ساده تر می گردد. در این فرایند ابتدا جداسازی پرتئین مورد نظر با استفاده از رزین هایی که به صورت انتخابی این نوع پروتئین ها را جذب خود می کند، انجام شده و در مراحل بعدی با شستشوی رزین پروتئین هایی که به طور غیر اختصاصی به آن متصل شده اند، شسته شده و پروتئین مورد نظر تخلیص می شود