رزین تبادل یونی

• رزین تبادل یونی کاتیونی اسید قوی که توانایی کاهش چشمگیر سختی آب تا کمتر از 1 میلی گرم بر لیتر را دارد.
• این رزین در کنار رزین آنیونی توانایی تولید آب دیونیزه و آب فوق خالص را دارد.