ردیاب خورشیدی (تک محوره)

روش کار این دستگاه به این شکل است که نور خورشید به وسیله جعبه ای که در کنار پنل نصب میشود و دارای سنسور های سنجش شدت نور (فتوسل،LDR) میباشد بررسی میشود و دستگاه در جهت سنسوری که میزان نور تعیین شده را دریافت نکرده میچرخد و در مکان درست قرار میگیرد.
شدت نور دریافتی، تست شده و برای هر سنسور به میزان مشخص، تعریف شده است و در صورت متغیر شدن میزان نور دریافتی، دستوری فرستاده شده و موتور به سمت مشخصی چرخش میکند.
جهت چرخش موتور ها و همچنین شب یا روز بودن محیط (بر اساس نور دریافتی) و ابری بودن هوا روی نمایشگر تعبیه شده روی دستگاه نمایش می یابد.

این دستگاه دو دو حالت 2سنسور برای چرخش (شرقی_غربی) و همچنین در حالت 4سنسور برای چرخش (شرقی_غربی و شمالی_جنوبی) طراحی شده که نوع اول با یک موتور و نوع دوم با 2 موتور کار میکند.

مشخصات
نمایش موقعیت پنل ها (شب-روز-ابری) بر روی نمایشگر
نمایش جهت چرخش پنل ها بر روی نمایشگر
چرخش در دو حالت برای موقعیت های متفاوت
نصب آسان
قابل اتصال به انواع موتورها