ردیاب بیشینه توان خورشید

maximum power point tracker
واحد واسط بین سلول های خورشیدی و بار جهت دریافت بهینه انرژی از خورشید