ربات زعفران چین

هدف این دستگاه برداشت سریع گل زعفران از زمین های کشاورزی است. در حال حاضر این کار با دست انجام گرفته که بسیار سخت و با سرعت پایین انجام می شود. هر شخص بطور متوسط در هشت ساعت می تواند ۵ کیلوگرم برداشت زعفران داشته باشد که البته روش برداشت طوری است که به سلامت شخص آسیب می رساند ولی این دستگاه می تواند در هشت ساعت ۱۶۰ کیلو گل زعفران را برداشت می کند.