ربات توانبخشی راه رفتن

ربات توانبخشی راه رفتن جهت آموزش راه رفتن و تقویت عضلات اندام تحتانی و نیز افزایش دامنه حرکتی مفاصل ران و زانو می تواند استفاده شود