ربات بالبت شهاب

ربات بالبت یک ربات متحرک آندراکچویت (Underactuat) است که ساختار آن از سه موتور و یک توپ تشکیل شده‌است. نقطه تماس این ربات با زمین تنها یک نقطه می‌باشد، همچنین این ربات دارای 5 درجه آزادی می‌باشد و بجز حرکت جهت محور z توانایی حرکت در تمام جهت ها را دارا می‌باشد. این دسته از رباتها دارای ارتفاع زیاد و همچنین عرض کمی نسبت به دیگر رباتها می‌باشند و مرکز جرم اینگونه رباتها از زمین فاصله بیشتری دارد به همین دلیل این ربات در حالت عادی نامتعادل بوده و در دسته بندی ربات‌های پایدار دینامیکی قرار می‌گیرد و برای حفظ تعادل خود نیاز به کنترل دقیق توپ وجود دارد.از مهمترین اهداف طراحی این ربات ارائه رباتی می‌باشد که قابلیت حرکت در محیط‌های انسانی که پر‌تردد است را داشته باشد. پایدار دینامیکی بودن این ربات به آن کمک می‌کند تا در هنگام عبور از این محیط‌ها در صورت برخورد با موانع بتواند همچنان تعادل خود را حفظ نماید.