راکتور شیمیایی گرما خورشیدی

درطرح حاضر پس از مرور مختصری بر کلکتورهای خورشیدی سهموی، نحوه طراحی کلکتورهای خورشیدی سمهوی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به این که منظور نهایی ساخت یک راکتور شیمیایی گرما خورشیدی بوده، لذا طراحی کلکتور به نحوی صورت گرفته که پاسخگوی اجرای یک فرایند تولید هیدروژن باشد. فرایند انتخابی برای تولید هیدروژن فرایند ریفرمینگ کاتالیستی متانول با بخار آب است.