راه اندازی موتور سه فاز

برد الکترونیکی بدون برنامه ریزی و برنامه پذیری و کاملا بصورت دیجیتالی و منطقی جهت راه اندازی موتور های الکتریکی سه فاز به صورت ستاره مثلث چپگرد راستگرد