راه اندازی مرکز علمی دانش آموزی

راه اندازی مرکز پرورش خلاقیت، نوآوری و استعدادهای علمی دانش آموزی برای مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول.