راهکارها و الگوهای یادگیری سازمانی

تغییر و تحولات سریع در عصر حاضر یکی از عوامل جدایی‌ناپذیر جوامع امروزی و سازمان‌ها بوده و لزوم تطبیق سازمان‌ها و افراد با شرایط جدید و رو به رشد، دامن‌گیر اکثر جوامع در حال پیشرفت است. به منظور حفظ رقابت و مزیت رقابتی در مقابل این تحولات، و انطباق با شرایطِ پیوسته در حال تغییر، سازمان‌ها دائماً در چالش با محیط رقابتی خود قرار دارند. یادگیری در سازمان‌ها یکی از عوامل مهم در تطابق‌پذیری با تغییر مداوم است. سازمان‌ها نیاز دارند که همواره یادگیری را در ابعاد فردی، جمعی و یا سازمانی گسترش دهند تا قابلیت انطباق و رقابت‌پذیری با تغییرات محیطی را داشته و بقا خود را تضمین کنند. نکته مهم این است که یک سازمان نمی تواند یادگیرنده شوند، مگر برنامه‌ریزی مستمر و هدفمند در این راستا داشته باشد. مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم مرتبط با یکدیگر هستند. در سایه تحقق این دو مفهوم است که، توانمندی مدیریت بهبود یافته و ظرفیت یک سازمان و حضور مداوم او در بازار افزایش می‌یابد.