رادیونوکلئید طلای-199

ز 11 اتم طلا می باشد که می تواند با اتصال به آنتی بادیهای منوکلونال بطور انتخابی به سلولهای هدف متصل گردد. نانوذرات طلا نشاندار شده با طلا-199 زمینه استفاده از آن را بعنوان یک کاوشگر در تصویربرداری بروشSPECT بمنظور مطالعه توزیع زیستی و خروج عوامل و همچنین ارزیابی دزیمتری و حداکثر دز قابل تحمل (MTD) عوامل درمانی طلا امکان پذیر می نماید.