رادیوداروی درمانی 177Lu-Rituximab

نمونه بالینی رادیوایمونوکنژوگه 177Lu-Rituximab طراحی، تولید و مراحل کنترل کیفی و پیش بالینی آن با موفقیت انجام شد، در حال حاضر پروژه فاز کارآزمایی بالینی این رادیودارو توسط بخش پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارائه، تصویب و مجوز کمیته اخلاق آن اخذ شده است.