رادیوداروی تشخیصی 99mTc-Rituximab

رادیوداروی 99mTc-Rituximab یکی از مهم ترین رادیوداروهای تشخیصی جهت استفاده در تشخیص بیماریهایی از قبیل لنفوما(لنفومای غیر هوچکین)، آرتریت روماتوئید، سرطان سینه و یا هر گونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی می باشد