رادیوداروی تشخیصی 123I-MIBG

تولید و کنترل کیفی رادیوداروی تشخیصی 123I-MIBG مورد استفاده در بیماریهای قلبی-عروقی، سرطان های نورواندوکرین(غدد درون ریز)