ذخیره درون مسیری تعدیل کننده کمبود آب

فناوری شامل طراحی مخازن بین مسیری در داخل کانال های آبیاری در شبکه های آبیاری بزرگ است که با هدف ذخیره آب در مواقع عدم برداشت و رهاسازی آب در زمان اضافه برداشت در شرایط کم آبی در کانال های آبیاری می پردازد.