دیدگاه و تجربیات دختران و پسران از نقش اینترنت

تأثیر رسانه‌ها به‌خصوص محتویات غیراخلاقی در فضای مجازی بر نگرش و هنجارهای جنسی جوانان در دوره جوانی که از نظر رشد و تربیت اهمیت وافری دارد، یک نگرانی مهم سلامت عمومی و سلامت جنسی محسوب می‌شود. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که هیچ برنامه جامع آموزشی در خصوص سواد رسانه‌ای و سلامت باروری برای نوجوانان در ایران وجود ندارد. این طرح با هدف اصلی واکاوی دیدگاه‌ها و تجربیات دختران و پسران جوان ۱۸-۱۵ ساله از نقش اینترنت و فضای مجازی در شکل‌گیری هنجار، نگرش و رفتارهای مربوط به سلامت باروری در شهر تهران انجام می‌شود. این مطالعه از نوع کیفی اکتشافی با رویکرد تفسیری است. روش جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر داده‌های طبیعی (مصاحبه، بحث گروهی) است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با حداکثر تنوع در تهران می‌باشد و تعداد ۴۸ مصاحبه عمقی و ۲۴ بحث گروهی با دختران و پسران ۱۸-۱۵ ساله شهر تهران انجام می‌گیرد. (این طرح در دست اجرا است و نتایج آن به‌زودی منتشر می‌شود)