دیتا لاگر عکس برداری

برای عکس برداری از ریه بکار می رود