دوچرخه آبی

دوچرخه آبی یک شناور مکانیکی هست که با استفاده از پروانه نیروی رانش آن تامین می گردد این دستگاه بسیار مفرح می باشد که با سرعت 15 کیلومتر بر ساعت یا 6 نات دریایی روی آب حرکت می کند. برای مصارف تفریحی و ورزشی بسیار مناسب می باشد