دوربین حرارتی جهت شناسایی افراد مشکوک به کووید 19

اهداف و کاربردها
هدف این طرح، طراحی و ایجاد یک سامانه¬ی مبتنی بر پردازش تصویر و دوربین¬ها حرارتی برای شناسایی افراد مشکوک به کووید۱۹ در سطح اجتماع است. خروجی نهایی این طرخ یک بسته نرم افزار خواهد بود که توانایی شناسایی افراد مشکوک به کووید۱۹ را دارد.
از جمله کاربردهای این سامانه امکان استفاده از آن در ورودی ادارات دولتی، مترو، اماکن ورزشی، مساجد، اماکن نظامی و حساس، بیمارستان¬ها، دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬ها و غیره است. علاوه بر این، این سامانه پس از اتمام بیماری یا کنترل آن می¬تواند در مراکز یاد شده مورد استفاده قرار گیرد و برای سایر بیماری¬های همه¬گیر خدمت رسانی کند.