دوربینهای ترموگرافی پزشکی

دستگاه طراحی شده قادر است با استفاده از ماژول های تشخیصی و دتکتورهای حرارتی به صورت غیر تماسی، حرکت انسان یا هر جنبندهای را از فاصله 5-3متر متناسب با دقت مولفه ها تشخیص دهد. اندازه گیری دما همزمان به صورت عددی و رنگ بر روی نمایشگر LCDبه کاربر با دقت پیرامون نیم درجه سانتی گراد نمایش داده می شود. دقت دمایی پیش بینی شده بنا به محاسبات بر اساس قطعات موجود دوربین و قطعات اپتیکی تا بازه 54-04میلی کلوین براورد می شوند.