دوخت مانتو طرح زری دوزی مدرن

مانتو مدرن
به صورت زری دوزی مدرن
مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران