دهانشویه پروبیوتیک

با توجه به نقش درمانی و پیشگیرانه این دهانشویه، قابلیت استفاده در تمام داروخانه ها و مراکز دندانپزشکی
سراسر کشور را دارا می باشد. همچنین با در نظر گرفتن اثرات قابل توجه آن و نداشتن عوارض جانبی در
مقایسه با دهانشویه های موجود در بازار، امید است در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم، قابل استفاده
باشد.