دماسنج غیر تماسی پزشکی

این دستگاه دمای داخل بدن را به صورت غیر تماسی با دقت پزشکی تخمین می زند.