دستگاه کنترل هوشمند فازی

دستگاه کنترل هوشمند برای کنترل مستمر پارامترهای محیطی استفاده می گردد. این دستگاه با استفاده از منطق فازی و هوش مصنوعی می تواند همانند یک متخصص برای کاربری های مختلف همچون کشاورزی و شیلات عمل کند و نیز سنسورهای مختلفی که روی ای دستگاه تعبیه شده امکان یادگیری را به دستگاه جهت تشخیص و اقدام درست می دهد.