دستگاه کنترل اتوماتیک شارژ باتری خودرو

در خروجی آلترناتور قرار گرفته و در صورت خراب بودن آفتامات یا رگلاتور آن از افزایش ولتاژ شارژ باتری و صدمه رسیدن به سیستم های برقی خودرو جلوگیری میکند