دستگاه کروی ساز پودر پلیمری نانوکامپوزیت

برج فراوری پودر پلیمر به منظور گرد کردن ذرات پلیمری دستگاهی برپایه استفاده از پدیده کشش سطحی پلیمرها میباشد. با توجه به فراگیر شدن روش پرینت سه بعدی نیاز است مواد مورد استفاده از آنها به شکل کروی باشد تا قطعه نهایی خواص مکانیکی بهتری را از خود نشان دهد. از همین رو روشهای تولید پودرهای کروی با توجه به اینکه دارای بازدهی کم و عموما زمانبَر هستند، نیاز به روشی نوین با بازدهی بالاتر احساس میشود. بنابراین دستگاه فراوری پودر پلیمری به منظور گرد سازی با روش حرارتی و استفاده از پدیده کشش سطحی پلیمرها و نیروی جاذبه ابداع شد. بدین منظور ظرف پودر را در زیر قسمت مکنده دستگاه قرار داده تا پودر توسط گاز خنثی در محفظه متاثر از حرارت انتقال یابد و هر ذره در مسیر به نقطه ذوب خود برسد و سپس سرد گردد تا به شکل کروی تولید گردد. آنچه در این دستگاه اهمیت دارد زمان باقی ماندن هر ذره در داخل محفظه اصلی است به گونه ای که نه هر ذره ذوب نشده باقی بماند نه از شدت حرارت زیاد تخریب شود.