دستگاه کاهنده مصرف انرژی خشک کن ها

این دستگاه توانایی بازیابی انرژی حرارتی هوای گرم خروجی از خشک¬کن¬های صنایع غذایی را دارا باشد. در طراحی و ساخت این سیستم، افزایش نرخ انتقال حرارت و در نتیجه¬ی آن، افزایش بازده بازیاب و کاهش مصرف انرژی الکتریکی خشک¬کن، از طریق پیش¬گرم نمودن هوای ورودی به خشک¬کن، مدنظر بوده است. دستگاه شامل یک ماتریس بوده که دارای ظرفیت حرارتی بالا و رسانایی حرارتی پایین میباشد که این دو پارامتر از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بازده بوده و همچنین مقاومت بالایی به تغییرات دمایی از خود نشان می¬دهد.