دستگاه کاهنده مصرف آب انواع کولرهای آبی

در تمامی کولرهای آبی از یک پمپ آب یکسان با مقدار ثابت آبدهی استفاده شده است. هیچ توازنی بین مقدار هوای مکیده شده از روی سطح پوشال‌ها یا همان میزان هوادهی کولر و میزان آبدهی پمپ سیرکولاسیون آب وجود ندارد. این دستگاه از هدررفت بخارآب از روی پوشال جلوگیری کند. با این دستگاه شدت مصرف آب در کولرهای آبی به طور متوسط ۴۴% در طول روزکاهش می‌یابد.