دستگاه پیرولیز زیست توده

این تجهیز یک راکتور کوچک بستر ثابت برای پیرولیز زیست توده است که قابلیت کنترل دمایی تا ۹۵۰ درجه سلسیوس را دارد.