دستگاه پله پیما برای مسیر مستقیم

دستگاه پله پیما، شامل یک ریل مستقیم است که در کنار پله نصب میشود و دارای یک صندلی است که کاربر روی آن مینشیند و به سمت بالا یا پایین حرکت میکند. این دستگاه برای حمل ویلچر نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این دستگاه برای جاهایی که آسانسور نصب نشده میتواند جایگزین مناسبی باشد و هزینه آن نسبت به آسانسور بسیار پایین تر است. طبق طرح ارائه شده فضای بسیار کمی از راه پله اشغال میشود. این طرح طبق ملزومات استاندارد ISO ۹۳۸۶ طراحی و ساخته شده است.