دستگاه همودیالیز نسل پنجم ارتقاء یافته

دستگاه همودیالیز به منظور تصفیه خون بیماران ESRD استفاده می شود و یکی از دستگاههای پیچیده و پرکاربرد در حوزه تجهیزات پزشکی است. در این نسل از دستگاه همودیالیز قابلیتهای جدیدی به فناوریهای قبلی افزوده شده است که کارائی فرآیند دیالیز را ارتقاء می بخشد.