دستگاه هشداردهنده نشستن

این طرح سیستمی هشدار دهنده بوده که با هدف اعلام انحراف طولانی بالاتنه از وضعیت مناسب نشستن ساخته شده است