دستگاه نورتابی شیمیایی

دستگاه ساخته شده قابلیت دتکت و ثبت سطوح نوری بسیار پایین را دارد. نور حاصل از یک واکنش شیمیایی (نورتابی شیمیایی) به‌صورت تابعی از زمان با کامل شدن اختلاط واکنشگر و آنالیت به سرعت به یک مقدار حداکثر صعود می‌کند، سپس کاهش کم ‌و ‌بیش نمایی نور مشاهده می‌شود. نور تولید شده در واکنش، توسط آشکارساز PMT دستگاه فوق تبدیل به جریانی در حد هزارم تا دهم میلی آمپر می‌گردد. جریان خارج شده از PMT ابتدا توسط تقویت‌کننده (یا مبدل جریان به ولتاژ)، به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌گردد و این ولتاژ توسط تبدیل‌کننده آنالوگ به دیجیتال، به پاسخ‌های دیجیتال تبدیل‌شده و از طریق پورت پرینتر قابل دستیابی بر روی کامپیوتر و قرائت توسط نرم افزار مربوطه می‌باشد. ضمن اینکه ذخیره سازی اطلاعات بصورت فایل Excel خواهد ‌بود. معمولاً یا حداکثر پاسخ به عنوان پاسخ تجزیه‌ای درنظر گرفته می‌شود یا پاسخ برای مدت تثبیت‌شده‌ای از زمان، انتگرال‌گیری و با استانداردهایی که به همین طریق مورد عمل قرار می‌گیرند مقایسه می‌شود. اغلب یک رابطه خطی بین پاسخ و غلظت در گستره غلظتی با دو یا سه مرتبه بزرگی (order of magnitude) مشاهده می‌شود.