دستگاه نورتابی شیمیایی مافوق صوت

یکی از انواع CL ، نورتابی شیمیایی صوتی (SCL) sonochemiluminescene است. SCL نشر نور از یک واکنش شیمیایی است که با تحریک امواج مافوق‌صوت صورت می پذیرد. این امواج می‌توانند منجر به شکستن رادیکالی مولکولهای آب گردند و رادیکال‌های اکسید کننده‌ای را مانند OH˙ و سوپراکسیدها تولید نمایند. معمول‌ترین نشر SCL، مربوط به اکسیداسیون محلول لومینول با امواج مافوق صوت است اما SCL از محلول های لوسیژنین،+Ru(bpy)۳۲ نیز گزارش شده است. از جمله کاربردهای این روش می‌توان به نقش آن در تولید فتوکاتالیزوری هیدروژن و تولید آب اکسیژنه اشاره کرد. با توجه به جدیدبودن این روش، تنها تعداد محدودی کاربرد تجزیه‌ای برای آن گزارش شده است به عنوان مثال می‌توان به ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره چای و انواع سبزیجات با استفاده از SCL اشاره نمود. لذا توسعه این روشها در شیمی تجزیه بسیار جدید و محبوب خواهد بود.