دستگاه نظارت برخط مواد سمی و ترکیبات شیمیایی در آب

با توجه به کمبود منابع آبی و نیاز مبرم به آب مصرفی بحث بررسی سلامت و آلودگیهای موجود در آب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .روشهای متنوعی برای شناسایی آلودگیهای موجود در آب وجود دارد که از آن جمله می توان به روشهای اسپکتوفوتومتری، جذب اتمی،کارو ماتوگرافی جرمی،کاروماتوگرافی یونی و… نام برد. اما تکنولوژی به روزی که امروزه در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است استفاده از اسپکتروسکوپی حرکت یونی می باشد که توانایی تشخیص بسیاری از انواع آلودگیها در آب را دارد. تا کنون از این تکنولوژی در ایران استفاده نشده است و در این طرح سعی بر این است تا با کمک این روش آلودگیهای موجود در آب حتی در میزان کم رصد شده و یافت گردند.