دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر

دستگاه میکرو اسپکترو فوتومتر، ترکیب ویژه ای از چیدمان میکروسکوپ همراه با اسپکترو فوتومتر است که از توانایی ذاتی اسپکترو فوتومتر و میکروسکوپ فراتر رفته و به دلیل قدرت بزرگنمایی که دارد توانائی آنالیز مواد با غلظت های کم و نمونه های در ابعاد میکرون را دارد. از طرفی قابلیت تهیه طیف از نقاط مشخصی از نمونه و همچنین تهیه نقشه طیفی از سطوح نمونه را فراهم می کند که مزایا و کاربردهای گوناگون علمی و صنعتی دارد.
میکرو اسپکترو فوتومتر این قابلیت را دارد که در پیکربندی های مختلف برای اندازه گیری طیف عبوری، جذبی، بازتابی، رامان، فلورسانس و لومینسانس از نمونه هایی با ابعاد کوچک‌ استفاده شود. این دستگاه برای اندازه گیری های غیرتماسی و غیرمخرب رنگ سنجی و همچنین در تعیین ضخامت لایه های نازک استفاده می شود.
دستگاه میکرو اسپکترو فوتومتر برای اولین بار در ایران ساخته شده و دارای دقت و انعطاف پذیری زیادی است که به‌عنوان یک ابزار اساسی در زمینه های کاربردی مختلف صنعت و تکنولوژی نظیر محیط زیست، نفت، گوهرشناسی، زیست شناسی، ژنتیک، پزشکی، نانو و … استفاده می شود.