دستگاه مغناطیس سنج زمین

سیستمهای مغناطیس سنجی در بسیاری از مطالعات ژیوفیزیک کاربرد دارند
جهت شناسایی توده های معدنی
اکتشافات نفتی