دستگاه لرزش سنج (دقت هدف گیری)

برای اندازه گیری سه فاکتور دقت هدف گیری، اندازه گیری وسعت حرکات غیرارادی و همچنین دقت هدف گیری پس از کار معین به کار می رود. در واقع هدف، ارزیابی دقت و مهارت ‏حرکات ظریف انگشتان و هماهنگی چشم و دست می باشد.