دستگاه فومینگ مواد غذایی

با استفاده از این ماشین امکان هوادهی یکدست و تنظیم شده ی مواد غذایی مانند بستنی زمستانی ،مارشملو ،نوقات و … وجود دارد .