دستگاه غیراشباع تحکیم سنج اتوماتیک خاکها

دستگاه غیراشباع تحکیم سنج اتوماتیک قابلیت اندازه گیری خودکار فروریزش، تورم و تغییرحجم خاک ها به خصوص خاکهای مسئله دار فروریزشی و تورمی را دارد. انواع خاکها تحت تغییر شرایط هیدرولیکی و مکانیکی مختلف، میزان تغییرحجم متفاوتی از خود نشان می دهند و این موضوع در خاکهای مسئله دار مانند لُس ها و رس های با پلاستیسیته بالا بیشتر قابل توجه است. این دستگاه یک نسخه توسعه داده شده دستگاه اُدئومتر خاک می باشد که نسبت به دستگاه های مرسوم قابلیت اعمال خودکار مقادیر تنش قائم و ثبت تغییرات ارتفاع / حجم نمونه را دارد. همچنین برای کنترل شرایط هیدرولیکی خاک، یک سلول غیراشباع، جایگزین سلول مرسوم اُدئومتر شده است. سلول جایگزین هوابند و مجهز به سرامیک متخلخل غیراشباع می باشد. در نهایت برای کنترل مکش ساختاری و میزان تغییر حجم آب در نمونه خاک ، یک پنل کنترل و قرائت فشارهای منفذی هوا و آب نیز به دستگاه اضافه شده است. بنابراین میزان تغییرحجم خاک و نیز منحنی نگهداشت آب-خاک تحت مسیرهای هیدرولیکی و مکانیکی مختلف با کنترل مکش و تنش سربار و ثبت درصد رطوبت خاک قابل اندازه گیری است.