دستگاه ضد عفونی و تصفیه هوا

این دستگاه به منظور ضد عفونی و تصفیه هوا در محیط های بسته مانند اتاق های جلسات و … ساخته شده است.