دستگاه ضد سرمازدگی مدل سیار

جلوگیری از سرمازدگی باغات با استفاده از دستگاه مدل سیار به منظور کاهش هزینه های و امکان استقرار در مکان و محل های مناسب