دستگاه ضدعفونی الکترواپتیکی هوشمند ویرونات

دستگاهی جهت ضدعفونی و نابودی عوامل بیماری زا مانند ویروس ها و باکتری و… از روی سطح وسایل و لوازم همراه افراد