دستگاه شیرین کننده آب میکروبی

پیل شیرین ساز میکروبی از شاخه های علوم بیوتکنولوژی و محیط زیست بوده و در آن انرژی برق مورد نیاز جهت شیرین سازی آب شور، از فاضلاب یا مواد دور ریختنی تامین میگردد. در پیل ساخته شده، تصفیه فاضلاب و شیرین سازی آب به صورت همزمان بدون نیاز به انرژی خارجی انجام میگیرد. در این فرآیند میکروارگانیسم ها، ضمن تصفیه و حذف مواد آلی در آند (محفظه فاضلاب)، الکترون آزاد کرده و این الکترون ها از طریق مدار خارجی به یک دریافت کننده الکترون ( مستقر در کاتد) منتقل گشته و در طی این پروسه جریان برق تولید میگردد. بر این اساس، یونهای Na+ و Cl- آب شور قرار گرفته بین آند و کاتد، تحت تاثیر جریان الکتریکی بوجود آمده، از طریق غشاهای تعویض یونی دو طرف محفظه شیرین ساز جدا و به ترتیب به کاتد و آند منتقل میگردند. در نتیجه آب شور در محفظه وسط شیرین میگردد. این دستگاه با طراحی منحصر خود برای اولین بار در ایران مورد آزمایش و بهره برداری قرار گرفته است.