دستگاه شستشو و خشک کن پستان گاو

بار میکروبی و شمار سلول¬های بدنی شیر، دو عامل مهم در تعیین کیفیت شیر به شمار می¬آیند. بار میکروبی ارتباط مستقیم با بروز ورم پستان در گاوهای شیری دارد. مهمترین فاکتور موثر در کاهش بار میکروبی شیر، مدیریت دوشش می باشد. شستشوی سرپستان ها قبل و بعد از دوشش با مواد ضدعفونی کننده و خشک کردن به منظور پیشگیری از ابتلا به ورم پستان و افزایش بار میکروبی شیر صورت می گیرد. نتایج نشان داد بار میکروبی شیر پس از نصب دستگاه کاهش یافت و شمار سلول های بدنی شیر تفاوتی نداشت. از نظر اقتصادی، مصرف آب و سوخت لازم جهت شستشو به میزان 90% در مقایسه با سیستم شیردوشی رایج کاهش پیدا کرد. همچنین دستمال کاغذی جهت خشک کردن پستان گاوها از شیردوشی حذف شد.