دستگاه شبیه ساز خورشیدی

دستگاه های شبیه ساز نور خورشید علاوه بر کاربردهای تحقیقاتی برای آزمایش سلول ها و پنل های خورشیدی، در حوزه کشاورزی و صنعت کاربردهای گسترده ای دارند.
دستگاه شبیه ساز نور خورشید در صنایع خودروسازی برای آزمایش قطعات گوناگون خودرو، قطعات پلاستیکی، رنگ بدنه و لاستیک ها نیز کاربرد دارد.
از این دستگاه همچنین در حوزه عمران و ساختمان برای آزمایش مواد و مصالح به کار رفته در نمای ساختمان که تحت تابش خورشید است و درحوزه کشاورزی برای کشت گیاهان در شرایط مختلف که نیاز به طیف سازی های متنوعی از تابش نور وجود دارد استفاده می شود.
استفاده حداقل از تجهیزات جانبی نور، قابل حمل بودن دستگاه در محیط آزمایشگاهی،کالیبره کردن آسان با استفاده از سلول خورشیدی کالیبره، گسترده بودن طیف لامپ در نواحی فرابنفش، مرئی و فروسرخ از جمله مزایای دستگاه شبیه ساز نور
خورشید به شمار می رود.