دستگاه سنجش BMI هوشمند

این پروژه که مبتنی بر اندازه گیری وزن و قد بصورت توامان ساخته شده است، مهمترین پارامتر شاخص سلامت یعنی BMI را طبق روابط کاملا علمی توسط پردازنده مربوطه محاسبه و نمایش می دهد. در این سیستم، وزن به کمک ترازوی دیجیتالی که از طریق یک پردازنده اطلاعات وزنی آن خوانده می شود، سنجش و ذخیره می شود. قد نیز توسط اندازه گیری بصورت الکترونیکی و مبتنی بر سنسورهای اولتراسونیک، و توسط پردازنده محاسبه و مشخص می شود. پس از سنجش وزن و قد، پردازنده به کمک محاسبات منطقی انجام گرفته، ضریب BMI فرد مورد نظر را بهمراه اضافه وزن یا کمبود وزن آن، در صفحه نمایش تعبیه شده در سیستم نشان داده می شود.
نکته مهم در نمایش اطلاعات این دستگاه این است که شخص مورد سنجش، می تواند وضعیت خود را تا وضعیت نرمال بخوبی مشاهده نماید که چه میزان از وضعیت نرمال فاصله گرفته است.

در نسخه دوم این سیستم، قابلیت کاهش وزن و کالری سوزی در هر روز به سیستم اضافه شده تا مشاهده کننده عدد BMI بخوبی بداند که به چه روش کالری سوزی و در طی چه مدتی به وضعیت نرمال خود خواهد رسید.