دستگاه سنجش نفوذپذیری جدار انعطاف پذیر با دقت بالا

اندازه¬گیری ضریب نفوذپذیری در روش¬های مرسوم، مبتنی بر فرض صلبیت و عدم تغییر شکل خاک است که در مورد خاک‌های با تغییرشکل زیاد از جمله خاک‌های فروریزشی و متورم شونده، صحیح نیست. خطاهای ناشی از اندازه¬گیری تغییرات حجم و دبی عبوری از مسیرهای جانبی جریان ترجیحی، از عوامل ارزیابی نادقیق نفوذپذیری هستند. بنابراین، در این پژوهش یک دستگاه اندازه¬گیری نفوذپذیری اشباع مناسب برای نمونه¬های متخلخل تغییرشکل‌پذیر ارائه می¬شود. اندازه¬گیری دقیق و مستقل تغییرات حجم نمونه از تغییر حجم آب عبور داده شده از آن در تمامی مراحل وجه تمایز اصلی آن با دستگاه¬های موجود است. همچنین، شبیه¬سازی شرایط تنش برجا و تعیین ضریب نفوذپذیری به صورت تابعی از سطح تنش یا تخلخل برای یک نمونه واحد امکان‌پذیر است. دو جداره کردن سلول سه محوری و بورت¬ها در این دستگاه، منجر به حذف کامل اثرات خطای تسلیم می¬شود. نتایج صحت سنجی روی دو خاک با تغییر شکل زیاد نشان داد که اندازه‌گیری دقیق در دستگاه‌های سه‌محوری، اُدئومتر و جدار صلب امکان‌پذیر نیست و خطای قابل توجهی در اندازه‌گیری نفوذپذیری تا 24 برابر می¬تواند رخ دهد.