دستگاه سنجش حس دهلیزی

طراحی و ساخت دستگاه سنجش حس دهلیزی (فارغ از مداخله حس بینایی و حس لمسی)